,


Наш опрос
Какие эмоции вызывает у вас отдых Президента Украины на Мальдивах?
Никаких. А должны?
Восхищение
Негодование
Зависть
Недоумение
Уважение
Смех
Обиду за державу
Злорадство
Мальдивы это где?


Показать все опросы
Other


Курсы валют


Курсы наличного обмена валют в Украине

Внешний вид


Опо­зицій­на гро­мадсь­ка ор­ганізація «БДЖО­ЛА» пе­река­зала гроші на кви­ток з Ук­раїни пре­зиден­ту й прем'єру
  • 23 февраля 2009 |
  • 16:02 |
  • нах... |
  • Просмотров: 20228
  • |
  • Комментарии: 10
  • |
0
521 грн. 84 коп. бу­ли зібрані на Житнь­ому рин­ку під час акції «Збе­ремо гроші на кви­ток з Ук­раїни Ющен­ку й Ти­мошен­ко». У та­кий спосіб «Бджо­ла» 11 лю­того за­яви­ла про свою підтрим­ку ма­лого й се­реднь­ого бізне­су.

— Вла­да з кож­ним днем все дуж­че і дуж­че за­тягує заш­морг на тонкій шиї ук­раїнсь­ко­го підприємницт­ва. То­му лю­ди, підприємці на рин­ку охо­че ки­дали гроші на кви­ток Ющен­ко й Ти­мошен­ко. Так во­ни вис­ло­вили не­довіру без­дарній політиці ук­раїнсь­кої вла­ди. Я пе­реко­наний, що прем'єр і пре­зидент по­винні зро­бити на­лежні вис­новки й по­чати зна­ходи­ти політич­ний діалог, а не зай­ма­тися зни­щен­ням один од­но­го. Во­ни не ро­зуміють, що зни­щу­ють зви­чай­них лю­дей, які сво­го ча­су на­дали їм ве­ликий кре­дит довіри, - підкрес­лює го­лова опо­зицій­ної гро­мадсь­кої ор­ганізації «БДЖО­ЛА» Олексій ВА­СИЛЕ­ВИЧ.

Усі гроші пош­то­вим пе­река­зом бу­ли надіслані на ад­ре­су Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни на ім'я Юлії Ти­мошен­ко та Сек­ре­таріату Пре­зиден­та Ук­раїни на ім'я Вікто­ра Ющен­ка. «БДЖО­ЛА» виріши­ла гроші на кви­ток поділи­ти порівну між по­садов­ця­ми — по 260 грн 92 коп.

кон­такт­на осо­ба: Во­лоди­мир Гребь­онкін 67-911-32-06

источник

-->


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут видеть и оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх