,


Наш опрос
За последние 30 лет ваша жизнь в Украине
Улучшилась
Изменилась, но не особо заметно
Ухудшилась
Я покинул Украину
Я не проживал в Украине последние 30 лет


Показать все опросы
Other


Курсы валют


Курсы наличного обмена валют в Украине

Внешний вид


упыриные херои на службе НКВД
  • 5 мая 2012 |
  • 22:05 |
  • MMZ |
  • Просмотров: 1172
  • |
  • Комментарии: 11
  • |
+9
UKR. "Частина керівних осіб із оунівського підпілля та УПА нами ви-
користовуються на бойовій роботі в справі боротьби з бандитизмом,
наприклад: курінний командир “Юрченко”, сотник “Дон”, комендант
району СБ “Тигр”, пропагандист ОУН “Остап” та ряд інших”28.
Станом на червень 1945 року кількість спецгруп досягла 156, із
загальною чисельністю в 1 783 осіб29. За винятком декількох десятків
оперативників органів держбезпеки та внутрішніх справ переважно
вони складалися зі вчорашніх членів ОУН і УПА .
= = = = = = =
Досить швидко діяльність спецгруп принесла результати. До середини
1945 р. ними було знищено 1 958 бойовиків і 22 функціонера
ОУН, майже дві тисячі захоплено живими. Як трофеї взято сотні оди-
ниць зброї, зокрема станкові і ручні кулемети, автомати, гвинтівки, а
також радіостанції, інше спорядження. Повідомляючи в НКВС СРСР
про організацію та ефективність їх роботи, В. Рясной (липень 1945 р.)
писав, що “з боку членів спецгруп за весь час їх існування не було жод-
ного випадку зради”. Воювали бойовики не за страх, а за совість. Не
випадково, принаймні, понад десять з них було нагороджено бойовими
орденами30.

Не менш успішно працювали колишні провідники та пропагандис-
ти ОУН, командири сотень і куренів УПА , референти СБ, рядові націо-
налісти і на агентурній “стежці війни”. Справа йшла на лад: 1944 р. на
контрольованих ОУН і УПА територіях агентурно-освідомча мережа
НКВС налічувала 725 “довірених осіб”, у 1945 – 1 200, а на початок
1946 року – вже 14 210. До кінця 40-х років агентурно-інформацій-
ний апарат органів МВС -МД Б налічував тут десятки тисяч інформа-
торів. Провідне місце серед нього посідали колишні бойовики і неле-
гали ОУН і УПА *. “Ріст агентурно-освідомчої мережі, – зазначалось
у доповіді Управління з боротьби з бандитизмом НКВС УРСР (січень
1946 р.), – значно прискорив виявлення й ліквідацію бандгруп УПА і
оунівського підпілля, а також надав змогу розкрити раніше скоєні ними
терористичні і диверсійні акти… На основі агентурних і слідчих даних
управліннями НКВС західних областей за звітний період (4-й квартал
1945 р. – авт.), здійснено ряд успішних ЧВО , у ході яких ліквідовано
103 бандгрупи, а також повністю або частково 163 оунівські організа-
ції.” Наголошувалось: велику допомогу у цьому випадку надали аген-
ти “Курчавий”, “Київ”, “Олександров”, “Мотя”, “Олександровський” з
числа вчорашніх оунівців і упістів31.

Завдяки отриманій інформації у ході однієї лише операції, прове-
деної в березні 1945 р. на території Тернопільської області за участю
спецгрупи “Орел” проти південного крайового проводу ОУН, було лік-
відовано 65 бандитів, 244 захоплено в полон, у тому числі 22 зв’язкових,
105 осіб з’явилося з повинною32. Всього вже на 1 липня спецгрупи лік-
відували 1 980 учасників оунівських боївок і членів підпілля, живими
захопили 1 142 особи33".
- - - - - - - - - -
* Лише у Станіславській області агентурно-повідомна мережа органів
державної безпеки станом на 1 липня 1946 р. нараховувала 5 671 особу, з
них: агентів – 596, резидентів – 93, утримувачів конспіративних квартир – 41,
решта були інформаторами. Переважна частина агентів і інформаторів були
вчорашні члени ОУН і УПА .


RU (Машинный перевод).
"Часть руководящих лиц из оуновского подполья и УПА нами используются
на боевой работе в деле борьбы с бандитизмом,
например куренной командир "Юрченко", сотник "Дон", комендант
района СБ "Тигр", пропагандист ОУН "Остап" и ряд других "28.
По состоянию на июнь 1945 года число спецгрупп достигла 156, с
общей численностью в 1 783 лиц29. За исключением нескольких десятков
оперативников органов госбезопасности и внутренних дел они преимущественно
состояли из вчерашних членов ОУН и УПА.
=======
Довольно быстро деятельность спецгрупп принесла результаты. К середине
1945 ими было уничтожено 1 958 боевиков и 22 функционера
ОУН, почти две тысячи захвачены живыми. В качестве трофеев взято сотни еди-
ниц оружия, в частности станковые и ручные пулеметы, автоматы, винтовки, а
также радиостанции, другое снаряжение. Сообщая в НКВД СССР
об организации и эффективность их работы, В. Рясной (июль 1945 г.)
писал, что "со стороны членов спецгрупп за все время их существования не было ни
единого случая предательства ". Воевали боевики не за страх, а за совесть. Не
случайно, по крайней мере, более десяти из них были награждены боевыми
орденами30.

Не менее успешно работали бывшие провидныки и пропагандис-
ты ОУН, командиры сотен и куреней УПА, референты СБ, рядовые нацио-
налисты и на агентурной "тропе войны". Дело шло на лад: в 1944 г. на
контролируемых ОУН и УПА территориях агентурно-осведомительная сеть
НКВД насчитывала 725 "доверенных лиц", в 1945 - 1 200, а на начало
1946 - уже 14 210. К концу 40-х годов агентурно-информационного
ный аппарат органов МВД-МГБ насчитывал здесь десятки тысяч информа-
торов. Ведущее место среди него занимали бывшие боевики и нелегалы ОУН и УПА *
. "Рост агентурно-осведомительной сети, - отмечалось
в докладе Управления по борьбе с бандитизмом НКВД УССР (январь
1946 г.), - значительно ускорил выявление и ликвидацию бандгрупп УПА и
оуновского подполья, а также предоставил возможность раскрыть ранее совершенные ими
террористические и диверсионные акты ... На основе агентурных и следственных данных
управлениями НКВД западных областей за отчетный период (4-й квартал
1945 г. - авт.), Осуществлен ряд успешных ЧВО, в ходе которых ликвидировано
103 бандгруппы, а также полностью или частично 163 оуновские организа-
ции ". Отмечалось: большую помощь в этом случае оказали агента-
ты "Курчавый", "Киев", "Александров", "Мотя", "Александровский" с
числа вчерашних оуновцев и упистов31.

Благодаря полученной информации в ходе одной только операции, прове-
денной в марте 1945 г. на территории Тернопольской области при участии
спецгруппы "Орел" против южного краевого провода ОУН, было лик-
видировано 65 бандитов, 244 захвачено в плен, в том числе 22 связных,
105 человек появилось с повинной32. Всего уже на 1 июля спецгруппы лик-
видировали 1 980 участников оуновских боевок и членов подполья, живыми
захватили 1 142 лиц33 ".
- - - - - - - - - - - -
* Только в Станиславской области агентурно-осведомительная сеть органов
государственной безопасности по состоянию на 1 июля 1946 насчитывала 5 671 человек, из
них: агентов - 596, резидентов - 93, держателей конспиративных квартир - 41,
остальные были информаторами. Большинство агентов и информаторов были
вчерашние члены ОУН и УПА.

Спецгруппы НКВД и НКГБ
(полностью в журнале "Архивы Украины")


упыриные херои на службе НКВД

упыриные херои на службе НКВД

-->


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут видеть и оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх